LABORATORI ALIMENTARI

CONTROL
MICROBIOLÒGIC
CONTROL HIGIENICO-SANITARI
D’ESTABLIMENTS
ANÀLISI NUTRICIONALS A AL·LÈRGENS I
MICOTOXINES
CONTROL DE LA
QUALITAT DE L’AIRE
CONTROL
D'ESTERILITZACIÓ

Control Microbiològic

 • Aliments
 • Matèries Primeres
 • Estudis de Caducitat, vida útil i conservació.
 • Anàlisi de sorres de parcs i de platges: microbiologia i detecció d’ous
  de paràsits
 • Anàlisi sensorial d’aliments

Autorecollida

El client pot disposar d’instruccions de recollida de mostra per que ell mateix pugui recollir-la correctament. El laboratori li facilitarà el material adequat

 

INSTRUCCIONS DE RECOLLIDA

Control Higienico-Sanitari d'Establiments

 • Utillatges
 • Superficies
 • Ambients
 • Manipuladors d’aliments (Staphylococcus plasmoquagulasa positius i Salmonel·la)

Autorecollida

El client pot disposar d’instruccions de recollida de mostra per que ell mateix pugui recollir-la correctament. El laboratori li facilitarà el material adequat

 

INSTRUCCIONS DE RECOLLIDA

Al·lergens i Micotoxines

 • Histamina gluten, i altres al·lèrgens
 • Micotoxines
 • Anàlisis nutricionals per etiquetatges

Autorecollida

El client pot disposar d’instruccions de recollida de mostra per que ell mateix pugui recollir-la correctament. El laboratori li facilitarà el material adequat.

 

El control de qualitat de l’aire és un procés clau en el sistema de qualitat de les sales blanques, en les indústries farmacèutiques, punts crítics en indústries agroalimentàries, així com en control higiènic d’instal.lacions d’ hospitals, clíniques i laboratoris.

Aquest control ha de respondre a un nivell d’exigència creixent definit per regulacions cada vegada més estrictes.

Laboratoris Altimir disposa de la solució completa, pràctica i segura per el control de la contaminació ambiental amb el mostrejador d’aire SAS IAQ. És un estandart internacional en control microbiològic.

Amb l’estudi d’un volum determinat d’aire, depenent en cada cas de si es tracta de zones més o menys contaminades es pot fer un correcte control microbiològic de la contaminació ambiental i un posterior seguiment de cada zona a estudiar.

Contacti amb nosaltres per informar-se. Fem pressupostos personalitzats adaptats a les necessitats de cada local.

Control d'Esterelitat

L’esterilització és una tècnica de sanejament preventiu per aconseguir l’assèpsia, o sigui, la destrucció de tots els microorganismes i les seves formes de resistència que puguin existir en la superfície o en la grossària d’un objecte qualsevol. Obté com a resultat l’absència de tot germen viu aconseguint material estèril.

És un requisit previ imprescindible per assegurar que la utilització del instrumental quirúrgic, esterilització en centres de tatuatges, piercings o l’empleat en qualsevol procediment que suposi un contacte amb sang o teixits humans és segur. Amb això s’evita la transmissió d’infeccions que poden ser molt greus, com l’hepatitis B o la SIDA.

L’esterilització es pot aconseguir per diversos procediments, físics o químics. Un dels més utilitzats és l’Autoclau o estufa de vapor, que empra vapor d’aigua saturat escalfat en recipient tancat per produir una elevació de temperatura i pressió. És imprescindible confirmar que l’esterilització s’ha realitzat d’una manera correcta i efectiva. Per a això s’han de realitzar controls del procediment.

Altimir Food Lab ofereix el control d’esterilització mitjançant indicadors biològics i per registre continu de les temperatures:

 • Els controls microbiològics confirmen si el procés és capaç d’aconseguir la petitíssima probabilitat de supervivència microbiana (10-6), considerada en tota la legislació internacional com a garantia d’esterilitat. Per a això utilitzem suspensions d’espores en brou de cultiu. Les espores utilitzades són de Bacillus stearothermophilus, recomanades per al control de l’esterilització per vapor d’aigua. Altimir Food Lab subministra al client butllofes d’espores hermèticament tancades perquè les col·loqui entre el seu material a esterilitzar, en el lloc de més difícil accés. Es realitza l’autoclavat de la forma habitual i quan acabi es retornen les butllofes al laboratori. En el laboratori s’incuben per comprovar que les espores no són viables. Si no hi ha creixement, el procés és correcte i el material és estèril. En cas contrari, el material no està correctament esterilitzat i pot transmetre infeccions
 • El registre continu de temperatura consisteix a introduir en l’autoclau una sonda que registra la temperatura aconseguida al llarg de tot el procés. Quan s’acaba l’autoclavat es genera una gràfica de l’evolució de la temperatura amb què podem comprovar si s’aconsegueix l’adequada (121oC) durant els 15 minuts del procés.

La informació obtinguda és de gran utilitat per assegurar la seguretat dels seus pacients i de cara a les autoritats sanitàries, confirmar el compliment dels requisits sanitaris obligatoris.

Accés a resultats

Accediu als resultats d’una manera fàcil i àgil a través de la web. Demaneu el vostre usuari i contrasenya i consulteu-los des de el vostre ordinador o telèfon.