GESTIÓ DE QUALITAT I ACREDITACIONS

POLÍTICA DE QUALITAT

OBJECTIUS GENERALS

 • ALTIMIR FOOD LAB S.L. basa el desenvolupament de la seva estratègia empresarial en un precís anàlisi del context i les seves parts interessades.
 • ALTIMIR FOOD LAB S.L. identifica i gestiona tant els riscos cm les oportunitats per establir una base per argumentar l’eficàcia del sistema de Gestió de la Qualitat, assolint millors resultats i prevenint efectes negatius.
 • ALTIMIR FOOD LAB S.L. valora el servei que presta als seus clients i fa les actuacions necessàries per tal d’augmentar la satisfacció d’aquests, mitjançant la millora contínua.
 • ALTIMIR FOOD LAB S.L. està present a la societat a través de les seves activitats d’anàlisis agroalimentaris i aigües essent un grup empresarial capdavanter oferint un servei d’alta qualitat.
 • ALTIMIR FOOD LAB S.L. respecta de forma total la normativa que aplica a les activitats que desenvolupa i es compromet a complir amb els requisits establerts en el Sistema de Qualitat, segons les normes UNE-EN ISO/IEC 17025 i UNE-EN ISO 9001
 • ALTIMIR FOOD LAB S.L. considera aquesta política com a base per fixar els seus objectius anuals de qualitat.

Per tal de poder complir amb els aspectes i punts anteriorment plantejats, Altimir Food Lab S.L. fa ús dels següents RECURSOS:

 • Dota el sistema de recursos i equips necessaris per prestar el seu servei d’una forma eficient.
 • Dona a conèixer a tot el personal de l’empresa la documentació del sistema de qualitat implantant les polítiques i els procediments en el seu treball diari.
 • Presta els serveis mitjançant personal altament qualificat, que rep una formació específica i continuada, mitjançant cursos de reciclatge, i assistència a ponències, congressos o conferències.
 • Manté al dia el coneixement de les novetats legislatives sobre la reglamentació que aplica a les activitats que desenvolupa.
 • Disposa de l’equipament necessari per tal de reduir els riscos laborals.
 • Segueix una política respectuosa amb el medi ambient.

Control de Qualitat Extern

Es basa en el processament de materials de control per les diverses magnituds subministrades per una institució externa el propi laboratori i la concentració del qual no es coneix. Periòdicament s’envien resultats a la Organització del programa que realitza un estudi de comparació retrospectiva i objectiva dels resultats de la totalitat de laboratoris participants. Comparant els diversos procediments, s’avalua i es fomenta la formació del personal.

Participem en els següents programes:

Health Protection Agency

LABNOVA

Control de Qualitat Intern

El seu objectiu consisteix en implantar un sistema que que permeti validar els resultats de les determinacions analítiques, realitzar un seguiment dels paràmetres de qualitat de les mateixes, corretgir tendències i realitzar un procediment estadístic de totes les dades. Es basa en el processament sistemàtic de materials de control amb els diferents rangs de concentració , en cada tècnica analítica.

QUALITAT I REGISTRE EN ORGANISMES OFICIALS

 • Acreditació 1288/LE2453 otorgada per ENAC per la Detecció i Recompte de Legionella UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, segons es defineix en el annex adjunt (Veure certificació)
 • Sistema de qualitat certificat per la Norma ISO 9001:2015; certificat 0.04.11214/02 Laboratoris d’Aigües i Alimentari (Veure certificat)
 • Laboratori Agroalimentari reconegut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb el número 327. (Veure certificat)
 • Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària amb el número de registre LSAA-106-97. (Veure certificat)